Aan de slag met Right to Challenge

Geplaatst door:

Right to Challenge!
De verhouding tussen overheid en burger verandert. De overheid wordt minder bondig en de burger juist meer mondig; meer en meer nemen burgers, binnen dit kader ook wel het maatschappelijk middenveld genoemd, het heft in handen bij zaken waarvoor normaliter de overheid de verantwoordelijkheid nam. Hierbij wordt uitgegaan van ‘burgerparticipatie’ met de overheid als facilitator, partner en deelnemer.

Een belangrijk instrument om burgerparticipatie vorm te geven is het ‘Right to Challenge’, het recht om de gemeente uit te kunnen dagen, hiervoor de middelen en verantwoordelijkheid te krijgen, om zo bij te kunnen dragen aan de leefbaarheid en het welzijn in de wijk of stad. Dit zou overigens niet alleen voor bewoners moeten gelden, ook ondernemers dienen aanspraak op dit recht te kunnen maken, met name omdat dit past binnen de ambities van gemeenten om op een innovatieve wijze samen te werken met ‘sociale ondernemingen’, die als doel hebben de kwaliteit en de mate van dienstverlening en support te verbeteren en de daarbij horende dienstverlening vooral afstemmen op lokale behoeften.

Right to Challenge?
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 kent een amendement Right to Challenge; dit amendement biedt burgers en ondernemers de mogelijkheid hun gemeente uit te dagen om (publieke) taken over te nemen. Het Right to Challenge (RtC) is door veel gemeenten nog niet uitgewerkt of vastgelegd in een Algemene maatregel van bestuur (Amvb). Want het Right to Challenge is (nog) niet verplicht, doch dient vooral om gemeenten te motiveren hun bewoners de mogelijkheid te bieden ‘taken’ over te nemen.

0