Business Case: ‘twee nieuwe medewerkers met een arbeidsbeperking’

 

Stel: u bent directeur van een goedlopend productiebedrijf. Op een beurs ontmoet u iemand die werkzaam is bij een SW-bedrijf, als productiemanager. Tijdens het gesprek krijgt u al gauw het gevoel dat u bij het SW-bedrijf werk zou kunnen uitbesteden. Een uitnodiging om eens bij de productiemanager langs te komen voor een rondleiding, neemt u dan ook graag aan. De rondleiding overtreft uw verwachtingen en in uw enthousiasme besluit u twee dingen: u gaat werk uitbesteden bij het SW-bedrijf en nodigt de productiemanager en twee SW-medewerkers, die ‘verantwoordelijk’ zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, uit voor een bezoek aan uw bedrijf. Al gauw blijkt dat het enthousiasme wederzijds is. De SW-medewerkers zijn onder de indruk van uw machinepark en de producten die ermee gemaakt worden.

Een aantal maanden gaan voorbij. De bij het SW-bedrijf geplaatste orders worden over het algemeen binnen de afgesproken levertijd geleverd en uw productieleider rapporteert dat naast de niet altijd gehaalde levertijden, de producten in ieder geval voldoen aan de door uw bedrijf gestelde kwaliteitsnorm. Eigenlijk, zo concludeert u, functioneren die SW-medewerkers net zo goed als uw eigen medewerkers. Ondanks dat u zich realiseert dat de arbeidsproductiviteit niet altijd even hoog is, waardoor de levertijden zo af en toe in het geding komen, maken de SW-medewerkers toch mooie producten. Dat geeft u een goed gevoel. En wat goed is voor u, is goed voor het bedrijf. Toch?

U bent inmiddels van mening dat werken met mensen met een arbeidsbeperking best wel eens een positieve invloed zou kunnen hebben op het overige personeel en de bedrijfscultuur in het geheel. En de klanten? Die zullen het vast sympathiek vinden als ze horen én zien dat deze mensen het werk doen. En dat is goed voor de omzet…

Daarom neemt u, binnen het kader van dit ‘project’, een derde besluit: u gaat uit ‘sociale overwegingen’ en ter invulling van uw MVO-beleid, in samenwerking met het SW-bedrijf, in het kader van de Participatiewet, twee medewerkers met een arbeidsbeperking voor eenvoudig productiewerk op basis van detachering aannemen…

 

Wat is een Business Case?

Een goede Business Case beschrijft een nieuw ontstane situatie of probleem (‘project’) en vertaalt deze naar een uitdaging en een oplossingsrichting, waarbij vooraf aan alle betrokkenen een duidelijk en systematisch beeld wordt geschetst van wat het project kost, mogelijk op gaat leveren en wat de eventuele risico’s zijn.

Bij NOSEM + Partners zijn we van mening dat u met name ‘winst’ kunt behalen aan de voorkant van een project en wij adviseren daarom ook altijd om vooral te investeren in een gedegen voortraject. Want dit leidt tot een integraal beeld van de haalbaarheid van een project en de noodzakelijk te volgen (formele) procedures die in een later stadium doorlopen moeten worden. Hiermee valt tijdwinst te behalen.

Een systematische aanpak voorkomt dat projecten:

  • Te weinig of zelfs helemaal niet bijdragen aan de winst, zowel in economisch als maatschappelijk opzicht;
  • Onvoldoende bijdragen aan de sociaalmaatschappelijke doelstellingen, het imago of de reputatie van de onderneming;
  • Grote ondernemingsrisico’s met zich meebrengen.

Een goed onderbouwde Business Case stelt de bedrijfsleiding in staat vooraf de juiste afwegingen te maken bij het inzetten van de toch al schaarse tijd, geld en middelen.

Het is goed te weten dat een Business Case in ieder geval meer is dan een onbegrijpelijke Excel sheet met vooral veel cijfers, en minder dan een volledig traject waarvoor u intern een fulltime ‘projectmanager’ moet vrijmaken…

Zeven vragen voor een succesvolle Business Case in de context van Sociaal Ondernemen.

Voor het leggen van een succesvolle basis voor een Business Case willen wij u eerst de volgende vragen te stellen:

1. Welk ‘probleem’ wilt u aanpakken en oplossen? Oftewel, welke uitdaging wilt u aangaan?
Wat is het probleem en is dat wel het echte probleem? Komt het probleem wellicht voort uit een hersenspinsel? Met andere woorden, is het probleem afkomstig van een enkeling, of naar voren gebracht tijdens een afdelingsvergadering? Of ‘leeft’ het probleem binnen de hele organisatie?

2. Welke kansen worden hiermee benut?
Wat is het voordeel voor uw onderneming en wat doet het met de persoonlijke beleving van uw medewerkers? Draagt het benutten van de kans ook daadwerkelijk iets bij aan uw organisatie als geheel, zowel intern als extern, kijkend naar klanten en leveranciers?

3. Wat zijn de huidige uitgangspunten?
Wat zijn de verwachtingen en aannames om uw project op te baseren? Denk hierbij bijvoorbeeld aan personele groei, haalbaarheid, zingeving, acceptatie en aanpassingen. Is het een eenmalig project? En wat gebeurt er als u niets doet?

4. Wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten?
Waar komen de cijfers vandaan? Zijn ze (intern) getoetst? Kan uw bedrijf eventuele extra kosten dragen? Is het voor uw organisatie en stakeholders acceptabel een deel van de opbrengsten in te zetten voor nieuwe initiatieven?

5. Hoe draagt dit project bij aan de strategische doelstellingen?
Waar staat uw organisatie, als het er op aan komt, nou echt voor? En wat draagt uw project daar bijvoorbeeld qua ‘beeldvorming’ nu daadwerkelijk aan bij? Past het echt binnen de strategie en filosofie van het bedrijf?

6. In hoeverre draagt het project bij aan uw Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) doelstellingen?
Vandaag de dag kan geen enkele zichzelf respecterende organisatie meer om deze vraag heen. Dat bent u toch zeker met ons eens? Draagt uw project bij aan een betere maatschappij? En wat zou u evt. kunnen doen om dat (nog meer) het geval te laten zijn?

7. Wat zijn de risico’s?
Wat zijn de risico’s op projectniveau (tijd, geld, begeleiding etc.)? En wat is de impact op de organisatie als geheel als het project niet slaagt? Bestaat er kans op imago- of reputatieschade?

Sturen op basis van de Business Case
Als de vragen vooraf helder beantwoord zijn, dan is de Business Case een robuuste en zakelijke onderbouwing van de oplossing geworden. Het resultaat is dat er continu getoetst kan worden op de oorspronkelijke aannames. De Business Case is daarmee de basis van sturen gedurende het project geworden.
Kortom, het vooraf uitvoeren van een goede Business Case, en het  monitoren daarvan gedurende het proces, voorkomt dat een eenmaal gestart project oneindig blijft ‘door sudderen’. Daarbij ondersteunt een heldere Business Case ook in het sturen op het beoogde effect, in plaats van sturen op het afmaken van iets waarvan de bijdrage grondig overschat wordt, of uiteindelijk niets toevoegt.

En nu denkt u vast:  “Oké, duidelijk. Wat nu?”

Goede vraag! Wij gaan er nu even van uit dat u inmiddels de vragen heeft beantwoord, of daartoe een poging heeft gewaagd. Is dat het geval? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken om de voortgang te bespreken. Dat kan via e-mail: projecten@nosem-partners.nl of via contact NOSEM

Heeft u de vragen nog niet beantwoord omdat u dit liever samen met ons doet, op zgn. regiebasis, waarbij wij de functie van sparringpartner bekleden? Prima. Neem ook dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!