NOSEM + Partners + WERKKRACHT©

WERKKRACHT© is een mooi voorbeeld van de innovatieve NOSEM-aanpak voor een inclusieve, duurzame én flexibele arbeidsmarkt. In deze partnership werken wij met publieke en private partijen aan een arbeidsmarkt gebaseerd op wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Samen helpen we mensen, die nu vaak én lang aan de zijlijn staan, weer aan de slag. Het concept WERKKRACHT© startte september 2012 en gaat de komende jaren vele werkgevers, SW-bedrijven én werkzoekenden bij elkaar brengen!

De Participatiewet
Per 1 januari 2015 voeren gemeenten de Participatiewet uit: voor iedereen die kan werken maar (nog) niet in staat is het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen, is er nu 1 regeling in plaats van de huidige 3 regelingen (bijstandsgerechtigden, de Wsw en de Wajong).
Het doel van de participatiewet is om meer mensen met een arbeidsbeperking bij een reguliere werkgever aan het werk te helpen.
Het middel: De overheid en het bedrijfsleven hebben afgesproken daarvoor garantiebanen beschikbaar te stellen (in opbouw naar 2026):
– 100.000 nieuwe banen in het bedrijfsleven
–   25.000 bij de overheid (rijk, provincie en gemeenten)

Werkgevers betalen aan deze medewerkers minimaal het Wettelijk Minimum Loon (WML) of – zo mogelijk – een functieloon. In de CAO’s komt speciaal daarvoor een WML-schaal. De werkgever ontvangt vervolgens loondispensatie voor het verschil tussen het prestatieniveau van de medewerker en het WML. Ook het risico op het gebied van verzuim wordt extra voorkomen door de werkgever daarvan te vrijwaren middels een z.g. No-Riskpolis. En indien nodig is het mogelijk de medewerker via een proefplaatsing te laten starten met behoud van uitkering. Tot slot kan er begeleiding op de werkplek worden geboden en indien noodzakelijk de werkplek worden aangepast.

De NOSEM aanpak

Kenmerkend voor de NOSEM aanpak is het scheppen van banen (jobcreatie / jobcarving) en het creëren van draagvlak, gericht op flexibiliteit en resultaat, waarbij:

  • De vraag van werkgevers centraal staat. Samen kijken we wat er binnen het bedrijf mogelijk is. Daarbij is niets vastgelegd in regels of afspraken;
  • We investeren tijd in het leren kennen van ondernemers én kandidaten. Zo komt de ideale match tot stand;
  • Mensen die nu geen baan hebben direct op de werkvloer hun ontwikkelde talenten tot hun recht kunnen laten komen.

Maatwerk

De NOSEM aanpak levert maatwerk. Van duurzame plaatsingen, stageplekken en proefplaatsingen tot de inzet van ondernemers als trainer van sollicitatiegesprekken of als ambassadeur. Werkgevers kunnen gebruik maken van ondersteuningsmaatregelen als loonkostensubsidie, proefplaatsingen, werkplaatsaanpassingen of een Jobcoach die o.a. verantwoordelijk is voor de begeleiding van de medewerker in zijn nieuwe werkomgeving.

Meedoen!

De Participatiewet biedt volop mogelijkheden voor uw bedrijf. Allereerst omdat mensen met een arbeidsbeperking zeer waardevolle medewerkers voor uw bedrijf kunnen zijn. Daarnaast kunt u met het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking invulling geven aan uw doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of voldoen aan SROI-verplichtingen op grond van gunningen uit aanbestedingen. Tenslotte draagt u bij aan de maatschappelijk en politiek breed gekoesterde wens; invulling geven aan een inclusieve arbeidsmarkt: Om iedereen die kan werken in te schakelen in het arbeidsproces. Uiteraard gaan wij graag vrijblijvend met u in gesprek over onze dienstverlening.

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?

WERKKRACHT© komt graag vrijblijvend en kosteloos bij u langs voor een nadere kennismaking!

Meer informatie? Bel 035-7507450 of stuur een e-mail: projecten@nosem-partners.nl
contact NOSEM