NOSEM + Partners + Onderzoek & Advies

U bent waarschijnlijk op deze pagina beland omdat u gericht zoekt naar informatie in de vorm van een onderzoek. Dit onderzoek dient informatie op te leveren die specifiek van toepassing is op uw bedrijf en waarvan het resultaat direct bruikbaar is, bijvoorbeeld om veranderingen door te kunnen voeren in uw beleid of om nieuwe doelstellingen te kunnen bepalen. Het onderzoek dient derhalve duidelijkheid te scheppen, een correct beeld te verschaffen en onzekerheden weg te nemen. Zoekt u zo’n onderzoek? En wilt u hierover geadviseerd worden? Mooi zo. NOSEM + Partners is u graag van dienst!

Wat wilt u weten?

Wij verrichten onderzoek naar markten en klanten (zowel nieuwe als bestaande), naar de identiteit en reputatie van uw bedrijf, en naar concurrenten. Uw concurrenten. Gefundeerd onderzoek, solide, objectief en onafhankelijk uitgevoerd. Stuk voor stuk onderzoeken die u een schat aan informatie opleveren. Uniek aan onze aanpak is dat wij onderzoeken koppelen aan commercie en mensontwikkeling: wij verzamelen namelijk niet alleen de noodzakelijke onderzoeksgegevens, maar  genereren tegelijkertijd ook relevante verkoopinformatie voor uw bedrijf. De onderzoeken zijn dus ook nog eens commercieel heel interessant voor u. En wij betrekken u en uw medewerkers graag bij de uitvoering van het onderzoek. Leerzaam! Zeker als we een deel van het onderzoek ‘in company’ uitvoeren.

Voor wie verrichten wij onderzoek?

Wij voeren bij voorkeur onderzoek uit voor bedrijven die in de literatuur ook wel ‘sociale ondernemingen’ worden genoemd. Dit zijn bedrijven die werk bieden aan mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. Sociale ondernemingen zijn ondernemingen met een dubbele doelstelling: ze voeren een normaal commercieel bedrijf en doen dat (deels) met mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Zij nemen mensen met een arbeidsbeperking, langdurig werklozen en voormalig medewerkers van de sociale werkvoorziening op reguliere basis in dienst. Een representatief deel van hun personeelsbestand bestaat dus uit mensen die veelal moeilijk aan werk komen.

Ook voor u?

Ja maar natuurlijk! Ook als u het predikaat ‘sociale onderneming’ (nog) niet heeft gaan wij voor u aan de slag. Want bij NOSEM + Partners zijn we de flauwste niet. We zijn geen moraalridders of altruïsten. In tegendeel. Ook wij zijn een commercieel bedrijf. Maar we vinden wel dat we een morele plicht hebben om met ons bedrijf iets voor ‘mens en maatschappij’ te kunnen doen of betekenen. Met het idee van “wat wij doen, dat doet ertoe!”

Geldt dat ook voor u? Laat dan weten met welk onderzoek wij u van dienst kunnen zijn of vraag ons vandaag nog om een vrijblijvend advies.

Alle onderzoeken hebben één ding gemeen: de nadruk ligt op sociale aspecten en motieven en het optimaliseren daarvan. We besteden extra aandacht aan relaties (klanten, leveranciers, medewerkers) en de sociaalmaatschappelijke kanten (MVO / MBO) van het zaken doen. Ook kijken we goed naar de omgevingsfactoren en de beleving en hoe uw in- en externe relaties tegen sociaal ondernemen aankijken. Hoe we dat doen kunt u lezen en ontdekken als u klikt op onze onderzoeken hieronder in het accordeon.

Bij NOSEM + Partners kunt u terecht voor vier onderzoeken:

 • Marktonderzoek

  NOSEM + Partners + Marktonderzoek / Marktanalyse / Marktverkenning

  Overweegt u marktonderzoek? Dan overweegt u dat waarschijnlijk omdat u nieuwe afzetmogelijkheden wilt ontdekken en nieuwe klanten of doelgroepen wilt leren kennen. Of nieuwe producten en diensten wilt introduceren. En dan heeft u dus behoefte aan informatie die heel specifiek op uw bedrijf van toepassing is. Aan objectief verkregen informatie die van belang is om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

  De noodzaak van informatie is tweeledig. Informatie is allereerst nodig om u te helpen bij besluitvorming. Daarnaast kan informatie een stuk onzekerheid wegnemen. Vandaar ook dat voorafgaand aan het nemen van een beslissing, de behoefte aan juiste informatie enorm toeneemt. En een goed uitgevoerd marktonderzoek voorziet in uw behoefte aan goede informatievoorziening.

  Marktonderzoek, voor wie?

  Onze focus ligt bij ‘Sociale Ondernemingen’ en bedrijven die een sociale(re) bedrijfscultuur willen nastreven of doorvoeren: bij MKB-bedrijven die producten en diensten in de markt (willen) zetten met als doel werkgelegenheid te creëren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, en die bijvoorbeeld producten en diensten voortbrengen voor mensen met weinig financiële draagkracht. Bedrijven die actief zijn in vergroening en verduurzaming, en met hun producten bijdragen aan een beter milieu, behoren ook tot onze doelgroep. Alle bedrijven hebben als belangrijke missie het naar vermogen inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het helpen oplossen van sociaalmaatschappelijke problemen, zoals armoede, langdurige werkloosheid en milieuvraagstukken, staat bij hen hoog in het vaandel. Het werk wordt aangepast aan de mens, al zijn de economische doelen (maken van winst, streven naar continuïteit) net zo belangrijk. Want zonder financieel gezond bedrijf kan het sociale doel niet gerealiseerd worden.

  Onze klanten zijn vooral werkzaam in branches waarbinnen het arbeidsintensieve, repeterende en eenzijdige werk domineert. Het betreft veelal dienstverlening, zoals catering, ambachtelijk werk, groenvoorziening, handel en facilitaire-, administratieve- en persoonlijke dienstverlening. Ze zijn echter ook actief als productiebedrijf in de industrie. Met name elektrotechniek, metaal, montage, verpakkingen, logistiek en recycling. En, ‘last but not least’, natuurlijk zijn wij ook SW-bedrijven heel graag van dienst!

  Ook voor u?

  Ja hoor. Wij verrichten marktonderzoek ook voor u. Graag zelfs! Zeker als u actief bent in een van bovenstaande branches. En zeker ook als dat niet het geval is. Heeft u hart voor de zaak? Wilt u met uw bedrijf iets betekenen voor mens en maatschappij? Heel goed. Dat is wat ons betreft de eerste stap richting vruchtbare samenwerking. En wilt u nu snel informatie en antwoord op de vraag hoe uw klanten, leveranciers en medewerkers aankijken tegen uw sociaalmaatschappelijke visie? Of samen met hen een visie ontwikkelen en weten hoe u dat het best kunt doen? Heeft u nieuwe, energiebesparende en duurzame producten ontwikkeld en zoekt u daarvoor nieuwe klanten en afzetkanalen? Wilt u nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en daarvoor geschikte partners vinden? Of wilt u medewerkers met een arbeidsbeperking aannemen en weten welke medewerkers het best bij uw bedrijf passen?  Het antwoord op deze vragen is heel eenvoudig: Marktonderzoek…

  Kwalitatief en Kwantitatief marktonderzoek

  Door NOSEM + Partners wordt zowel de markt als de marktvraag geïdentificeerd. Wij maken bij de uitvoering van uw onderzoek onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief marktonderzoek. Vaak ondersteunen deze elkaar en wordt er een combinatie toegepast. We bekijken de invulling altijd vanuit praktisch oogpunt. De keuze wordt bepaald aan de hand van de doelstelling, het budget en de gewenste planning. Wat de onderzoeken inhouden en hoe ze zijn opgebouwd kunt u hieronder lezen:

  Kwalitatief onderzoek

  Kwalitatief onderzoek is verkennend van aard en richt zich op meningen, wensen en behoeften van een relatief kleine groep respondenten. De waarde van kwalitatief onderzoek ligt met name in het verkrijgen van inzicht in achtergronden, motivaties en ideeën die ten grondslag liggen aan (voor)oordelen, attitude en gedrag.  Daarbij worden niet alleen bewuste motivaties van uw doelgroep besproken, doch ook onbewuste motivaties kunnen worden achterhaald. Hierbij staan interactie en de belevingswereld van de respondent centraal. Kwalitatief onderzoek is gericht op het verkrijgen van informatie over wat er speelt binnen een bepaalde doelgroep en waarom. Ook kan kwalitatief onderzoek goed worden ingezet om de doelgroep te laten meedenken over bijvoorbeeld de invulling van productinnovatie en toekomstig beleid.
  Bij kwalitatief onderzoek gaat het vooral om hypothesevorming. Het geeft inzicht in hoe mensen denken over een bepaald onderwerp. Wat er ‘leeft’ en hoe ze daar tegenaan kijken. Het geeft overigens geen antwoord op de vraag ‘hoeveel mensen’ er zo over denken en of ze er allemaal hetzelfde tegenaan kijken. Kwalitatief onderzoek is zoeken naar ideeën, achtergronden, motieven, weerstanden en beweegredenen. Het is bij uitstek geschikt voor ‘waaromvragen’. 

  Voordelen

  Het uitvoeren van kwalitatief onderzoek brengt aan aantal voordelen met zich mee:
  -de mogelijkheid om dóór te vragen en om bijvoorbeeld beeld- of foldermateriaal te testen. Omdat de vragenlijst niet dwingend is maar richtinggevend, kan er worden ingespeeld op onverwachte situaties;
  -de mogelijkheid om de vraagstelling en de methodiek tijdens de looptijd van het onderzoek bij te sturen aan de hand van reeds behaalde resultaten;-de mogelijkheid voor de opdrachtgever om zelf mee te kijken en hierdoor snel een beeld te vormen van wat er leeft onder de doelgroep;
  -de mogelijkheid om tijdens het onderzoek gebruik te maken van projectieve technieken. Dit zijn vraagtechnieken die tot doel hebben om emotionele of rationele remmingen bij respondenten weg te nemen, waardoor de respondenten eerder vrijuit over zichzelf en hun attitude gaan praten. Een mooi voorbeeld van een door NOSEM toegepaste projectieve techniek als methode om informatie te verzamelen, is het door respondenten laten beschrijven van hun ’ideale product, dienst of bedrijf’.

  Wellicht kan als nadeel van kwalitatief onderzoek worden aangemerkt dat de resultaten niet statistisch representatief zijn, en alleen een indicatie geven van wat er leeft onder de doelgroep. En de manier van vragen is in tegenstelling tot kwantitatief onderzoek niet sterk gestandaardiseerd, waardoor de antwoorden niet altijd eenduidig zijn. Maar daar staat tegenover dat de respondent ruim de gelegenheid krijgt om zijn verhaal te vertellen. Het resultaat is ‘levensecht’ en kan daarom goed in een kader worden geplaatst.

  Methoden van kwalitatief onderzoek

  Er zijn verschillende manieren van kwalitatief onderzoek, zoals:
  -individuele (diepte-)interviews
  -groepsgesprekken
  -deskresearch

  Individuele interviews
  Individuele interviews worden toegepast wanneer u de persoonlijke mening over een bepaald onderwerp wilt achterhalen. Zeker wanneer er sterke sociale normen over een  onderwerp bestaan is een individueel gesprek beter geschikt dan een groepsgesprek. Ook wanneer u een diepgaand gesprek wilt laten plaatsvinden, is deze methode zeer geschikt (en meer geschikt dan een groepsgesprek).
  Groepsgesprekken
  Groepsgesprekken zijn erop gericht ideeën en meningen over een bepaald onderwerp te inventariseren. Het groepsgesprek is hiervoor uitermate geschikt omdat een discussie tussen groepsleden het genereren van argumenten en motieven stimuleert. Onderwerpen die sociaal gevoelig liggen, lenen zich door de sociale context juist weer niet zo voor een groepsgesprek. Bij dit soort onderwerpen zijn individuele interviews geschikter.
  Bij een inventarisatie van de individuele meningen kunnen de meningen van de groepsleden niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld. Leden van een groep beïnvloeden elkaar immers, bewust én onbewust. Met andere woorden: het resultaat van een groepsgesprek met acht mensen is niet hetzelfde als de optelsom van acht individuele diepte-interviews.
  Groepsgesprekken zijn met name geschikt voor doelgroepen onderzoek waarbij opinies, associaties, belevingen, bindingen en barrières onder de doelgroep worden achterhaald. Daarnaast kunnen groepsgesprekken goede input leveren voor conceptontwikkeling, bijvoorbeeld door middel van het toetsen van ideeën.
  Deskresearch
  Deskresearch is het verzamelen van gegevens die al beschikbaar zijn over een bepaald onderwerp. Het wordt ingezet om te voorkomen dat met een nieuw onderzoek wordt achterhaald wat feitelijk al bekend was. Daarnaast is het een goede manier om structuur aan te brengen in een grote hoeveelheid van gegevens.
  Als eerste stap is het vaak handig te zoeken op internet en evt. in bibliotheken. Hoewel deskresearch strikt genomen geen gesprekken met experts bevat, is het vaak wel handig om aan het begin een gesprek te voeren met een expert of ervaringsdeskundige die het zoeken naar informatie de goede richting kan geven.

  Kwantitatief onderzoek

  Kwantitatief onderzoek is toetsend van aard, waarbij een relatief groot aantal respondenten wordt ondervraagd. Kwantitatief onderzoek is maatwerk en dient om gegevens te krijgen over percentages en verhoudingen binnen de totale doelgroep. Kwantitatief onderzoek is in de eerste plaats meten.
  In kwantitatief onderzoek moet u vooraf goed weten wat u wilt meten. Dit dient dan ook in de opdrachtformulering duidelijk omschreven te worden. Er wordt gewerkt met een gestandaardiseerde vragenlijst, waarbij alle vragen voor alle respondenten hetzelfde zijn. De antwoordmogelijkheden op de vragen dienen vooraf worden bedacht en in de vragenlijst zo goed mogelijk en gestructureerd te worden weergegeven. Bij kwantitatief onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalig, periodiek of continu onderzoek.

  Methoden van kwantitatief onderzoek

   Er zijn verschillende manieren van kwantitatief onderzoek, zoals:
  Observatie- en registratieonderzoek
  Mysteryshopping is een vorm van observatieonderzoek. Voorbeelden van registratieonderzoek zijn het meten van binnengekomen klachten of het aantal verzoeken voor extra informatie, gegeneerd na een beurs.
  De enquête
  De meest voorkomende vorm van kwantitatief onderzoek is de enquête, een systematische ondervraging van een groot aantal personen op een aantal van tevoren bepaalde punten. Meestal vormen zij een zorgvuldig getrokken steekproef uit een bepaalde omschreven populatie. Er bestaan vier enquêtevormen. Aan elk van de vormen zijn specifieke voor- en nadelen verbonden:
  Face-to-face onderzoek
  Face-to-face onderzoek is, zoals de naam al aangeeft, een gesprek waarbij de interviewer en de respondent samenkomen om met elkaar te spreken over een bepaald onderwerp.
  Telefonisch onderzoek
  De meest gebruikte techniek bij telefonisch onderzoek is CATI: Computer Assisted Telephone Interviewing, waarbij de vragenlijst computergestuurd wordt afgenomen. De enquêteur leest de vragenlijst af van het computerscherm en voert de antwoorden meteen in.
  Schriftelijk onderzoek
  Bij schriftelijk onderzoek wordt de vragenlijst meestal aan de respondent toegestuurd. Schriftelijk onderzoek is vaak goedkoper dan telefonisch en face-to-face onderzoek. Een voordeel van deze methode is dat de deelnemer zelf het tijdstip kan bepalen waarop hij de vragenlijst invult.
  Online onderzoek
  Online onderzoek is een goedkoop en snel alternatief voor schriftelijk onderzoek. Tegenwoordig wordt er van drie methoden gebruik gemaakt:
  -pop-up methode
  -internet panel
  -onderzoek binnen ‘internet communities’, waar gebruikers met elkaar gemeenschappelijke interesses delen.

  Het spreekt voor zich dat wij u met alle plezier een nadere toelichting komen geven over beide onderzoeksvormen en welke daarvan het beste bij uw opdracht past. Indien u dit wenst, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij adviseren u graag!

  Opzet NOSEM + Partners Marktonderzoek

  Uit het bovenstaande blijkt dat de vorm en het belang van marktonderzoek veelomvattend is, en vooral dient ter voorbereiding op het nemen van strategische en organisatorische beslissingen voor zowel de korte als (middel)lange termijn. Middels marktonderzoek wordt een relevant beeld gevormd omtrent de behoeftesamenstelling, ontwikkeling, wensen en eisen van de markt(en) waarop uw bedrijf inmiddels opereert of juist graag actief zou willen worden.
  Alle onderzoeken die door ons worden uitgevoerd, bestaan uit vier onderdelen:
  1. Opdrachtformulering
  2. Werkplan
  3. Rapportage en presentatie
  4. Evaluatie

  1. Opdrachtformulering
  De onder dit kopje genoemde aandachtspunten zijn hier beknopt weergegeven. Zij dienen voor het onderzoek duidelijk en in samenspraak met u omschreven te worden, alvorens met het tweede deel, het ‘Werkplan’ te beginnen. De opdrachtformulering geldt als het fundament voor een goede uitvoering van het onderzoek. Het belang hiervan mag dus nimmer uit het oog worden verloren!
  Doelstelling onderzoek
  Onderzoekspopulatie
  Tijdplanning per onderzoeksfase
  Middelenoverzicht
  Projectmedewerkers

  2. Werkplan
  Genoemde aandachtspunten dienen puntsgewijs afgehandeld te worden:
  Deskresearch
  Fieldresearch
  Analyse onderzoeksgegevens
  Conclusies en aanbevelingen

  3. Rapportage en presentatie
  De onderzoeksresultaten alsmede de onderbouwing van de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in rapportvorm. De rapportage is nauwkeurig en overzichtelijk, en de onderzoeksresultaten worden goed onderbouwd. We besteden aandacht aan de leesbaarheid en proberen er ook een verwevenheid met uw bedrijfscultuur in aan te brengen.
  Naast een presentatie van de onderzoeksresultaten in rapportvorm vindt een mondelinge toelichting plaats. Tijdens deze mondelinge presentatie worden kort de resultaten van het marktonderzoek toegelicht en bestaat er de mogelijkheid vragen te stellen naar aanleiding van het uitgevoerde marktonderzoek.

  4. Evaluatie
  De evaluatie is louter van intern belang. Ga na wat de bevindingen zijn met betrekking tot de projectuitvoering, samenwerking in- en extern en opgedane marktkennis. De opgedane expertise in kaart brengen is nuttig en voordelig en kan worden gebruikt bij vervolgonderzoeken.

  De NOSEM aanpak:

  Door de onderzoeksresultaten direct te vertalen naar en te koppelen aan verkooppotentieel, is uw bedrijf in staat de producten of diensten snel en zeer gericht aan te bieden aan huidige en toekomstige klanten, een activiteit waarbij wij u overigens ook graag willen helpen. Als u daarin geïnteresseerd bent, kijk dan op onze site bij Diensten, Marketing- en Verkoopondersteuning.

  Kortom:

  NOSEM + Partners brengt uw bedrijf dichter bij markten en mensen. Met behulp van gedegen en solide marktonderzoek heeft u een prima instrument in handen waarmee u onderbouwde beslissingen kunt nemen die goed zijn voor uw bedrijf en de medewerkers.

  Als kennispartner wil NOSEM fungeren als verbindingsschakel tussen uw bedrijf en de markt. Samen met u gaan we op weg naar het vinden van de meest effectieve wegen en middelen die uw bedrijf ter beschikking staan om toekomstige doelstellingen te bereiken.

  Meer weten? contact NOSEM

 • Klanttevredenheidsonderzoek

  NOSEM + Partners: ‘Wie voor zijn klanten staat, staat achter klantentevredenheidsonderzoek!’

  Klantentevredenheidsonderzoek

  Klantentevredenheidsonderzoek houdt in dat alle elementen uit de Marketingmix (u weet nog wel: Product, Prijs, Plaats Promotie én Personeel), zoals die toegepast worden binnen uw bedrijf, geëvalueerd worden door uw klanten. Zij geven u de mate van tevredenheid weer over uw manier van werken en waar zij dat eventueel geoptimaliseerd of verbeterd willen zien. Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij hun visie op sociale economie, op marktontwikkelingen en de wijze waarop zij uw bedrijf in dit verband percipiëren. Vindt u dit laatste heel erg belangrijk, dan adviseren wij u om ook eens te kijken bij ons onderzoek naar Identiteit en Reputatie.

  Voordelen van Klantentevredenheidsonderzoek

  Klantentevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door NOSEM + Partners, is voor u de stap naar goed georganiseerde strategische marketing- en verkoopplanning, op het niveau van product- en klantgroepen. Omdat een scherp en relevant beeld wordt verkregen van de relatie die de klant heeft met uw bedrijf, wordt een optimale afstemming van uw producten en diensten op de behoeften en wensen van uw klanten mogelijk. Dit laat zich concreet vertalen in koopgedrag, klantenbinding, herhalingsaankopen, het tijdig signaleren van marktkansen en in een intensieve, duurzame samenwerking.

  Waarom uitbesteden?

  Simpel: De ervaring leert dat klanten vinden dat u uw eigen waarden niet objectief kunt beoordelen. Daarnaast is het geen goede benadering om ‘eigen’ medewerkers u te laten vertellen over  de ervaringen met de klant, vanwege de beïnvloeding door hun eigen belang. Afhankelijk van de functie hoort de medewerker eenzijdige verhalen van de klant, voornamelijk vanwege de wederzijdse onderhandelingspositie. Informatie en gegevens die wel te projecteren zijn op uw eigen organisatie, zijn vaak terloops verkregen uit rechtstreekse contacten met de klant, meestal via de verkoop- of serviceafdeling. Dit is echter nooit de primaire doelstelling van het contact, wat de volledigheid van de externe informatie direct teniet doet.

  Wat levert een Klantentevredenheidsonderzoek u op?

  Een goed uitgevoerd klantentevredenheidsonderzoek helpt u aan inzicht en levert informatie op waarmee u de klanten nog beter van dienst kunt zijn. Daarnaast krijgt u meer kennis over uw sterke kanten. En die kennis kunt u direct inzetten om potentiële, nieuwe klanten te overtuigen! En uit de praktijk blijkt bovendien dat klanten het enorm waarderen wanneer hen de kans wordt geboden ook eens hun mening te geven over uw zwakke kanten. Uw zwakke kanten dus, die via het onderzoek eigenlijk automatisch een positieve bijdrage leveren aan een hogere tevredenheid bij uw klanten!

  Objectief en onafhankelijk

  NOSEM + Partners treedt bij het genereren en verkrijgen van relevante externe gegevens op als onafhankelijke, objectieve derde. Tijdens dit proces kijken wij naar de relevante achtergronden van uw bedrijf in combinatie met de branche(s) waarin u actief bent en de overige omgevingsfactoren die hierbij een rol spelen.
  Zodoende wordt het mogelijk een juiste vertaalslag te maken van de verkregen externe gegevens, naar volledige en bruikbare informatie voor uw interne organisatie; dit komt de besluitvorming met betrekking tot het uit te voeren klantmanagement (CRM) absoluut ten goede!

  Opzet van het Klantentevredenheidsonderzoek

  Bij de uitvoering van het onderzoek worden een viertal fasen doorlopen:

  1. Voorbereidingsfase
  Voordat het klantentevredenheidsonderzoek daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden, wordt de exacte doelstelling geformuleerd in nauwe samenspraak met u, de opdrachtgever. Daarom zal er vooraf een uitgebreid gesprek, een intake plaatsvinden. De geformuleerde doelstelling wordt vertaald naar concrete onderzoeksvragen die worden opgenomen in een vragenlijst, waarna deze online wordt gezet. De in het onderzoek te benaderen respondenten worden vervolgens geselecteerd uit uw klantenbestand. Hiervoor bestaan overigens verschillende steekproefmethoden.

  2. Uitvoeringsfase
  Uit kostenoverwegingen is het raadzaam in eerste instantie te kiezen voor een schriftelijke enquête via internet. Er zal een e-mail worden verzonden naar de respondenten met daarin een link naar de vragenlijst, welke gekoppeld is aan de website van NOSEM + Partners. Idealiter wordt de e-mail met daarin de aankondiging van het onderzoek, en evt. ook de vragenlijst, vanuit de opdrachtgever zelf verzonden, aangezien dit vaak respons verhogend werkt. Na zeven werkdagen volgt ook nog een ‘herinnering’ per e-mail. Deze levert gemiddeld net zo veel respons op als de eerste e-mail.
  Om een zo hoog mogelijke responsquote te verkrijgen kan de schriftelijke enquête  worden gecombineerd met een telefonische benadering. De ontvangen ingevulde vragenlijsten worden met behulp van speciaal ontwikkelde software verwerkt. Bij de samenstelling van de resultaten wordt, indien gewenst, de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd.
  Om de respons te verhogen is het belangrijk om respondenten te ‘bedanken’ voor hun medewerking en bijdrage. Om deze reden adviseren wij per respondent een klein bedrag over te maken naar een door de respondent opgegeven goed doel. Dit werkt respons verhogend en heeft tegelijkertijd een positief effect op uw bedrijfsimago.
  Gedurende het onderzoek houden wij u uiteraard geregeld op de hoogte omtrent de voortgang van het gehele proces.

  3. Analyse van de gegevens
  Allereerst worden de gegevens bij binnenkomst gecontroleerd op betrouwbaarheid. Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd. Hierbij wordt zowel gekeken naar gemiddelden als naar relaties tussen variabelen. De gemiddelden worden overzichtelijk onder elkaar weergegeven, zodat de sterke en minder sterke punten goed vergelijkbaar zijn. Wat betreft de samenhang tussen de verschillende relaties wordt onderzocht welke groepen meer of juist minder tevreden zijn. Zo zullen o.a. grote en kleine organisaties met elkaar worden vergeleken en organisaties werkzaam in verschillende branches. De resultaten op de open vragen zullen keurig worden samengevat.

  4. Rapportage
  Een exclusief rapport sluit het onderzoek af. Dit rapport wordt schriftelijk gepresenteerd en in overleg met u mondeling toegelicht. Het rapport bevat de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. Daarnaast bevat het rapport de gehanteerde vragenlijst, steekproefverantwoording en (cijfermatige) onderbouwing van de conclusies en aanbevelingen. Dit alles leidt uiteindelijk tot een advies en een Plan van Aanpak, waarbij heel concreet wordt aangegeven welke stappen u dient te ondernemen om de klantentevredenheid te verbeteren of aan te scherpen.

  Uitvoeren van kwalitatief vervolgonderzoek

  In de laatste vraag van het (online) onderzoek zal worden gevraagd of respondenten ermee akkoord gaan om telefonisch te worden benaderd met aanvullende vragen. In deze aanvullende vragen wordt dieper ingegaan op bepaalde belangrijke verbeterpunten die voortgekomen zijn uit de onderzoeksresultaten. Komt bijvoorbeeld naar voren dat een bepaalde groep klanten meer flexibiliteit van uw bedrijf zou wensen, dan wordt in het kwalitatief vervolgonderzoek middels diepte-interviews onderzocht hoe respondenten binnen deze groep dat voor zich zien. Waarom willen zij meer flexibiliteit? Welke actie verwachten zij precies van uw kant? En waarom vinden deze klanten dat zo belangrijk en andere klanten niet? Op deze manier wordt zeer goed duidelijk welke maatregelen u zou kunnen nemen om meer tevreden klanten te krijgen. De diepte-interviews nemen wij in de meeste gevallen telefonisch af. In overleg kan ook besloten worden om de interviews bij de klant zelf (in-company) te organiseren.

  Uitvoeren van 0-meting en 1-meting
  Pas wanneer u een 0-meting en een 1-meting uitvoert wordt het verschil in de situatie ten tijde van het onderzoek en na het invoeren van de veranderingen en verbeteringen op basis van de resultaten uit het onderzoek, zichtbaar gemaakt.

  Effectevaluatie
  Bij een effectevaluatie wordt, net als bij de 0-meting, gekeken naar de objectieve en subjectieve gegevens. Om de situatie tijdens de 1-meting goed te kunnen vergelijken met de situatie tijdens de 0-meting moet u de 0-meting op dezelfde manier herhalen. U moet dus bij de 1-meting gebruik maken van dezelfde gegevens en dezelfde criteria als bij de 0-meting.

  Procesevaluatie
  Bij een procesevaluatie wordt gekeken naar het verloop van het project. Hierin worden alle aspecten die aan de orde zijn gekomen bij het plan van aanpak voor de invoering van de veranderingen en verbeteringen geëvalueerd.

  Wat zijn de kosten van een klantentevredenheidsonderzoek?

  U zult begrijpen dat het uitvoeren van een klantentevredenheidsonderzoek maatwerk is. De prijs is o.a. afhankelijk van het aantal klanten dat u wilt laten onderzoeken en welke methode daarvoor het meest geschikt is. De gehanteerde uurtarieven liggen tussen € 45 tot € 65,- excl. BTW.

  De gemiddelde doorlooptijd van een onderzoek bedraagt acht weken, waarin 80 – 100 uur aan werkzaamheden zit. De kosten liggen meestal tussen de € 4.000,- en € 6.000,- excl. BTW.

  Overigens spreken wij liever niet van ‘kosten’ maar hebben wij het over investeren. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat het uitvoeren van een Klantentevredenheidsonderzoek een verantwoorde investering is, die u ook nog eens snel terugverdiend. Want investeren in uw klanten levert uiteindelijk betere en zeer loyale klanten op die graag reclame voor u maken! Daarnaast weet u nieuwe klanten sneller te vinden en langer te binden. En dat is goed voor de omzet, de winst en de continuïteit.

  Kortom: Wie voor zijn klanten staat, staat achter klantentevredenheidsonderzoek!

  Wilt u uw huidige klanten én die van morgen beter leren kennen? Neem dan vandaag nog contact op!
  contact NOSEM

   

 • Onderzoek naar identiteit en reputatie

  NOSEM + Partners + Onderzoek naar Identiteit en Reputatie

  “Wie zijn wij en waar staan we voor?”

  Om u als gevestigde onderneming te kunnen profileren als ‘sociale onderneming’ is het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de identiteit, de ‘persoonlijkheid’ van uw onderneming, van groot belang. Een bedrijf wil vanzelfsprekend alleen die werkzaamheden, medewerkers en initiatieven in het eigen proces integreren, die in eerste instantie het best passen bij -en aansluiten op- de huidige bedrijfsactiviteiten. ‘Wie zijn wij en waar staan we voor?’ is dan een relevante vraag.

  Marktgericht

  Als marktgerichte organisatie bent u waarschijnlijk voortdurend actief bezig om uw Marketingmix (de vier P’s) en organisatie optimaal te laten aansluiten op de wensen en eisen van uw klanten en doelgroepen.

  Hoe lang wilt u daar nog mee doorgaan? Tegenwoordig is het steeds lastiger om je als bedrijf te onderscheiden op basis van de Marketingmix als middel om in de gunst van de klant te komen, laat staan blijven. En bedrijven die steeds verder specialiseren, hun aanbod dus versmallen en verdiepen om zich zodoende van de concurrent te onderscheiden, raken hierdoor vaak marktaandeel kwijt. U onderscheiden alleen op basis van de vier P’s is eigenlijk niet meer van deze tijd. Daarbij komt ook nog dat de maatschappelijke invloed via social media een steeds grotere rol speelt bij de reputatieontwikkeling en groei van uw bedrijf. De vraag die u zich dus dient te stellen is: “wie zijn wij en waar staan we voor?”

  NOSEM +Partners richt zich bij het beantwoorden van deze vraag op hetgeen waarom het allemaal draait: de mens. Uw bedrijf dient zélf ook te vermenselijken: een persoonlijkheid, smoel en karakter te krijgen. Uw bedrijf met een unieke identiteit, liefst met een goede reputatie. Volop in de belangstelling bij uw klanten en een plek waar uw medewerkers alleen al door de waardering die ze hebben én krijgen, nooit meer weg willen…

  Mensgericht

  Door de globalisering en technologisering zijn producten en diensten qua ‘prestaties’ steeds vaker identiek aan elkaar. Ze bieden bij de beeldvorming over uw bedrijf daardoor onvoldoende houvast. Door de invloed van ’social media’ gaan doelgroepen tegenwoordig af op opinies en oordelen (van anderen) over de onderneming in zijn geheel. Inzicht krijgen in het beeld dat mensen hebben van uw bedrijf en duidelijkheid omtrent de manier waarop die beeldvorming beïnvloed kan worden, is dan ook van vitaal belang. Zelfkennis is de voorwaarde voor een goed en toekomstgericht beleid. Deze zelfkennis kan het best worden verkregen aan de hand van onderzoek naar de identiteit en reputatie van uw bedrijf.

  Een bedrijfsidentiteit is opgebouwd uit:
  1. Gewenste identiteit: welke kenmerken wilt u met het bedrijf uitstralen;
  2. Geprojecteerde identiteit: welke kenmerken worden feitelijk uitgestraald;
  3. Gepercipieerde identiteit: de waarnemingen (percepties) van eigen medewerkers wat betreft de                       identiteitskenmerken van ‘hun’ organisatie;
  4.Toegepaste identiteit: de feitelijke gedragingen van de individuele leden van de organisatie.

  Om een goed beeld te krijgen van de bedrijfsidentiteit, doen we voor u onderzoek naar:

  1. Bedrijfsidentificatie

  Bedrijfsidentificatie kan worden gedefinieerd als de mate waarin uw medewerkers zich één voelen (“oneness”) met ‘hun’ bedrijf. Hoe groter de mate van identificatie, hoe groter het gevoel van zich ‘een volwaardig teamlid’ voelen is. Let er maar eens op: in zo’n geval praat de medewerker in de ‘wij’ vorm (in-group) over uw bedrijf, in plaats van de ‘zij’ vorm (out-group).

  Het belang van bedrijfsidentificatie wordt steeds meer ingezien. Het uitreiken van een Award, een prijs of het verkrijgen van een keurmerk kan dan bijdragen aan de ‘positieve bevestiging’ richting medewerkers. Medewerkers die zich sterk identificeren met hun bedrijf zijn een goede voorspeller van tevredenheid, coöperatief- en organisatieverantwoord gedrag en klantgerichtheid. En ze presteren beter… 

  PEP

  Als u erin slaagt een goede reputatie te vestigen door middel van feitelijke prestaties die op een aansprekende manier in de buitenwereld ten toon gespreid worden, dan is de kans groot dat uw medewerkers dit zien en er vervolgens een positief gevoel aan overhouden. Dit gevoel beschrijft men in de literatuur met de term ‘Perceived External Prestige’, afgekort PEP. In de Nederlandse taal geeft dit precies weer wat het effect is: medewerkers worden er door ‘opgepept’.

  Het wordt pas echt mooi wanneer uw bedrijf en de medewerkers dit gevoel van “ons bedrijf heeft een hele goede reputatie” naar buiten toe gaan uitdragen, zodanig dat klanten en leveranciers zich graag met uw bedrijf identificeren….

  2. Bedrijfsreputatie

  Er is veel aandacht voor bedrijfsreputatie, omdat er algemeen wordt aangenomen dat de reputatie van een bedrijf, zoals die wordt waargenomen door de buitenwereld, in hoge mate bijdraagt aan de commerciële kansen, omzet en winst. Nu de economie minder voorspoedig verloopt, krijgen steeds meer bedrijven in de gaten dat er kennelijk meer moeite moet worden gedaan om de verschillende doelgroepen waarvan men afhankelijk is, in hun behoeften te bevredigen. U bent zich waarschijnlijk volledig bewust van het belang van een goede reputatie. Bedrijfsreputatie kan kortweg aangeduid worden als ‘de overall evaluatie van een organisatie op het gebied van veronderstelde bekwaamheden en verantwoordelijkheden in vergelijking met concurrerende aanbieders’.

  Bedrijfsreputatie bestaat uit vier elementen:
  Emotionele reactie van de belanghebbenden;
  De object-specifieke componenten waaruit een algeheel oordeel kan bestaan: goed of slecht, betrouwbaar, fatsoenlijk en geloofwaardig;
  Vroegere acties van het bedrijf, ‘het verleden’;
  Informatie cues die het resultaat zijn van directe en indirecte ervaringen en ontvangen informatie.

  Bedrijven met een goede reputatie hebben een waardevol bezit!

  Bedrijfsreputatie is op de eerste plaats een emotioneel concept dat moeilijk te rationaliseren en te omschrijven is. NOSEM + Partners gebruikt bij voorkeur het woord ‘reputatie’ in plaats van ‘imago’ omdat het bij reputatie meer en directer gaat over persoonlijkheid. 

  Relevantie

  Een positieve reputatie werkt als een magneet op metaal. Het versterkt de aantrekkelijkheid van een organisatie, waardoor u nog beter in staat bent een breed scala van zaken gerealiseerd te krijgen. Zo is bekend uit de literatuur dat bedrijven met een positieve reputatie gemakkelijker personeel aantrekken en behouden en een hogere prijs voor hun producten en diensten kunnen vragen. Tevens kunnen zij eenvoudiger en gunstiger nieuw kapitaal aantrekken. Voor bedrijven met een goede reputatie gaan deuren open, die vaak voor de bedrijven met een minder goede reputatie gesloten blijven… 

  Ook voor uw bedrijf relevant!

  Zeker als u hecht aan de mening van uw medewerkers en klanten is onderzoek naar uw identiteit en reputatie van belang en relevant. Het gaat hierbij om onderzoeken die o.a. gericht zijn op beeldvorming op het gebied van:

  – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO);
  – Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO);
  – Duurzaamheid;
  – Uitstraling;
  – Sociale motivaties binnen bedrijfsprocessen.

  Uitgangspunt bij de onderzoeken is dat de informatie die ze opleveren, rechtstreeks bruikbaar is voor activiteiten om een optimale aansluiting op de wensen én eisen van de medewerkers en de klanten te verkrijgen. De onderzoeken dienen een leidraad te zijn om de sociale aspecten van uw bedrijfsvoering te kunnen optimaliseren en bij te dragen aan het transformatieproces richting sociaal ondernemen.

  Fasering

  Het is goed om het optimalisatieproces gefaseerd in kaart te brengen. Vanzelfsprekend is dit proces gezien de dynamiek binnen uw bedrijf en de vaak snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen, doorlopend van aard. Het blijft van belang alle ontwikkelingen en veranderingen nauwgezet te volgen.

  Opzet van de onderzoeken / Optimalisatieproces

  1. Huidige situatie in kaart brengen: intern
  Op het moment gehanteerde normen en doelstellingen m.b.t. gewenste identiteit;
  Eisen van klanten in de ogen van medewerkers (uitvoerenden / management);
  Mate van tegemoetkomen aan eisen van de klanten (tevredenheid) in de ogen van medewerkers;
  Sterkten / zwakten.

  2. Huidige situatie in kaart brengen: extern
  Eisen van klanten;
  Mate van tegemoetkomen aan eisen in de ogen van klanten (tevredenheid);
  Opinies van niet-klanten m.b.t. reputatie.

  3. Bijstelling / prioriteitsstelling normen / doelstellingen

  4. Activiteiten om normen / doelstellingen te realiseren

  5. Vaststellen effecten: intern
  Mate van tegemoetkomen aan eisen van de klanten (tevredenheid) in de ogen van medewerkers;
  Sterkten / zwakten.

  6. Vaststellen effecten: extern
  Mate van tegemoetkomen aan eisen in de ogen van klanten (tevredenheid);
  Opinies van niet-klanten m.b.t. reputatie;
  Eventueel: eisen van klanten m.b.t. gewenste identiteit.

  7. Evaluatie
  Verankeren van activiteiten die juiste effect sorteren;
  Bijstellen van activiteiten die geen of onvoldoende effect sorteren;
  Eventueel bijstellen van normen / doelstellingen.

  Doelgroepen

  Bij het onderzoek naar de identiteit en reputatie gaat onze aandacht uit naar uw medewerkers (Organisatie-identificatie) en naar uw klanten, niet-klanten en ex-klanten (Organisatiereputatie).

  Continue / Ad-Hoc

  De onderzoeken kunnen op ad-hoc basis plaatsvinden. Echter, het zal u duidelijk zijn dat de meerwaarde binnen het optimalisatieproces wordt verkregen door regelmatig ‘metingen’ uit te voeren. Dit maakt het mogelijk om de effecten van de diverse inspanningen in de tijd te volgen en één en ander tussentijds bij te sturen.

  Modulair

  De onderzoeken kunnen in verschillende fasen van het optimalisatieproces een rol van betekenis spelen. Binnen elke fase kan het onderzoek bestaan uit diverse modules. Deze modules kunnen los van elkaar worden uitgevoerd, echter afhankelijk van de informatiebehoefte, ook in samenhang. De modules betreffen deelonderzoeken die zich ieder richten op de verschillende relevante doelgroepen en vraagstellingen. Vanzelfsprekend gaat aan elk onderzoek een uitgebreide briefing vooraf. Het doel van deze briefing is o.a. de onderzoeksvraag zo scherp mogelijk te definiëren in relatie met de stand van zaken binnen het optimalisatieproces en een eerste prioriteitsstelling te plegen op de grote hoeveelheid schijnbaar relevante aspecten die in het onderzoek kan worden meegenomen.

  Zo is het van belang vóór de start van het onderzoek zicht te krijgen op de gewenste identiteit en de doelstellingen van de organisatie op hoofd- en deelaspecten. Dit alleen al om na fase 2 te kunnen vaststellen, op welke punten bijstelling gewenst is.

  Module 1. Kwalitatief vooronderzoek, Quick Scan

  Dit vooronderzoek kan van belang zijn in fase 1 van het proces. Om de relevante reputatie-aspecten te kunnen selecteren die in eerste instantie binnen het onderzoek dienen te worden meegenomen, is het mogelijk een kwalitatief vooronderzoek, een ‘Quick scan’, uit te voeren. Het spreekt voor zich dat in de kwantitatieve onderzoeken alleen die aspecten moeten worden meegenomen, die daadwerkelijk een rol spelen in het oriëntatie- en keuzeproces van potentiële klanten of bij de beoordeling door de (potentiële) klanten. Ook is het mogelijk gedurende het vooronderzoek reeds enkele nieuwe ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van de service of het assortiment te toetsen. Het vooronderzoek zal doorgaans bestaan uit 5-10 kwalitatieve interviews met enkele (ex-)klanten en eventueel met enkele medewerkers binnen de eigen organisatie (bijv. vertegenwoordigers en servicemedewerkers).

  De interviews worden uitgevoerd door projectleiders van NOSEM + Partners.

  Module 2. Intern onderzoek

  Dit onderzoek vindt plaats binnen fase 1 en fase 5 van het proces. Meestal wordt bij reputatieonderzoek gedacht aan onderzoek uitsluitend onder de marktleden (klanten en niet-klanten). De uitstraling van uw bedrijf op de markt wordt echter in belangrijke mate bepaald door de medewerkers. Het is daarom vaak noodzakelijk een deel van uw activiteiten te richten op de eigen medewerkers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: interne communicatie, verbetering after sales, interne doorverwijzing etc. Intern onderzoek kan zicht geven op het beeld dat van de organisatie bestaat bij uw medewerkers: hoe denken zij over ‘hun’ bedrijf?

  Ook kan de aandacht uitgaan naar de verwachtingen van de medewerkers m.b.t. het beeld dat leeft bij uw (potentiële) klanten. Het is interessant hierbij een onderscheid te maken tussen de opinies die leven bij het management en de opvattingen van uitvoerend personeel.

  Het onderzoek gericht op het management is meestal kwalitatief van aard: (diepte-interviews of groepsdiscussies). Het onderzoek gericht op het uitvoerend personeel kan in veel gevallen een kwantitatief karakter (bijvoorbeeld m.b.v. schriftelijke vragenlijsten of telefonische gesprekken) hebben.

  Module 3. Extern onderzoek: (ex)-klanten

  Dit onderzoek is te plaatsen in fase 2 en fase 6 van het proces. Naast het binnenhalen van nieuwe klanten staat buiten kijf dat het van groot belang is om bestaande klanten aan u te binden. Dit door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de wensen en eisen van de klanten. Het is zaak om niet te weinig, maar zeker ook niet meer (bijvoorbeeld gezien de kosten) te doen dan nodig is om klanten tevreden te stellen.

  Indien we spreken over klanten dan kan het gaan om zowel de eindgebruikers als de afnemers in het indirecte kanaal!

  Indien er sprake is van een redelijk grote klantenkring dan kan het onderzoek een kwantitatieve inslag hebben, bijvoorbeeld d.m.v. telefonische interviews bij een a-selecte steekproef met behulp van een gestructureerde vragenlijst. Het topsegment binnen uw klantenkring behoeft in veel gevallen een meer persoonlijke aanpak. Dit kan gebeuren door middel van kwalitatieve diepte-interviews.

  De mate van tevredenheid kan op zich zeer bruikbare informatie opleveren voor het vaststellen van uw reputatie. Het inzicht dat dit onderzoek oplevert, kan worden verdiept door ex-klanten apart onder de loep te nemen. Met name de ex-klanten kunnen informatie verschaffen over uw identiteit en reputatie die daadwerkelijk van belang zijn. Afhankelijk van de omvang van deze groep kan informatie op zowel kwalitatieve als kwantitatieve wijze (a-selecte steekproef) worden verzameld.

  Module 4. Extern onderzoek: niet-klanten

  Zie fase 2 en fase 6 van het optimalisatieproces. Naast voor het behoud van klanten kan ook gekozen worden voor uitbreiding van de klantengroep, een groei van de penetratie. In dat geval is het nodig informatie te verkrijgen over het heersende beeld bij niet-klanten. Dit niet alleen m.b.t. de eigen organisatie maar ook voor de belangrijkste concurrenten. Op een aantal punten zal het onderzoek onder niet-klanten minder diepgaand van aard kunnen zijn dan het onderzoek onder (ex)-klanten. Zij hebben immers vaak minder ervaring met de organisaties waarvan zij geen klant (geweest) zijn. Indien er sprake is van een redelijk grote niet-klantengroep dan kan ook dit onderzoek een kwantitatieve inslag hebben, bijvoorbeeld dmv. telefonische interviews met behulp van een gestructureerde vragenlijst bij een a-selecte steekproef.

  Resultaat

  De resultaten van het onderzoek of de onderzoeksmodules worden vervat in een heldere rapportage met daarin opgenomen: een management samenvatting met daarin de belangrijkste conclusies, een onderzoeksverantwoording, een korte beschrijving van de resultaten en analyses, evt. met gebruik van visualisaties, een uitgebreid tabellenboek, en de gehanteerde vragenlijsten. Indien er sprake is van kwalitatief onderzoek dan wordt tevens een beknopte beschrijving van de interviews opgenomen. Uitgangspunt is dat de rapportage hanteerbare aanknopingspunten moet opleveren voor actiepunten binnen het optimalisatieproces en de commercialisatie daarvan.

  Bij NOSEM + Partners leeft sterk het idee dat bedrijven niet alleen behoefte hebben aan hoofden en handen, doch ook aan hart en gevoel. Door sociaal ondernemerschap te tonen laat uw bedrijf zien het hart op de goede plaats te hebben… en dat is goed voor de reputatie én de gezondheid van uw gehele organisatie. Het levert mooie samenwerkingen op en levert een bijdrage aan een grote tevredenheid bij uw medewerkers en klanten. Zeker weten!

  Op zoek naar uw ware ‘ik’?

  contact NOSEM
 • Concurrentieonderzoek

  NOSEM + Partners + Concurrentieonderzoek en -analyse

  Vindt u concurrentieonderzoek belangrijk? Natuurlijk, daarom bezoekt u immers deze pagina! En dat is prima, want veel bedrijven zien een concurrentieanalyse als een essentieel onderdeel van de te volgen ondernemingsstrategie. Het is een mooi instrument dat dient om tijdig te kunnen anticiperen en reageren op wat uw concurrenten doen. Om de slagingskans voor uw nieuwe markt- of productideeën op waarde te kunnen schatten, is het belangrijk om te onderzoeken wat de positie van uw concurrenten is. Als u aan concurrentieonderzoek doet, kunt u leren van de strategie van collega-bedrijven. En als u goed naar die concurrenten kijkt, dan ziet u hoe u zich van hen kunt onderscheiden. Een ander en mooi meegenomen aspect is dat u via concurrentieonderzoek de ‘eigen’ markt nog beter leert kennen.

  Waarschijnlijk heeft u al een vrij goed beeld van uw concurrenten. En door nu eens alle specifieke kenmerken per concurrent objectief en onafhankelijk op een rij te laten zetten, krijgt u een nog beter inzicht in hun doen en laten. Dat is nuttig als u een bedrijf start, uw productie wilt verhogen en uw prijzen verlagen, of een nieuw product wilt aanbieden of aan MVO wilt gaan doen. En, niet geheel onbelangrijk, u kunt er verkeerde beslissingen mee voorkomen…

  Het doen van onderzoek naar uw concurrenten als instrument om uw concurrentiepositie te kunnen bepalen en verbeteren, heeft zijn waarde al meer dan eens bewezen. Wij willen u hierbij alvast een paar adviezen aan de hand doen die naar onze mening direct van waarde zijn: 

  Kijk niet te veel naar uw concurrenten

  Door (te) veel te kijken naar concurrenten bestaat de kans dat u op gegeven moment niet meer onderneemt vanuit uw eigen visie, dus proactief, maar bewust of (vaak ook) onbewust gaat reageren op hetgeen uw concurrent doet en u dus bezig bent met reactief ondernemen. U loopt dan het risico dat u achter de feiten aan gaat lopen, niet meer met originele marketing- en verkoopactiviteiten komt en daardoor uw klanten mogelijk in de handen vallen van uw concurrent. Het is verstandig en nuttig om periodiek te kijken in de keuken van uw concurrenten. Nog verstandiger is het om daarbij vooral uw eigen koers te blijven varen, mits de resultaten uit het concurrentieonderzoek natuurlijk uitwijzen dat een koerswijziging of -aanpassing gewenst is.

  Luister vooral naar uw klanten

  De klanten zijn, samen met uw medewerkers, uw belangrijkste kapitaal. Zij dienen dus leidend te zijn bij het uitstippelen van uw ondernemingsstrategie. Concentreer de bedrijfsactiviteiten op hetgeen waar u goed in bent en leuk vindt om te doen en zorg er voor dat dit zo ideaal mogelijk aansluit op de wensen van uw klant. Luister dus goed naar wat uw klanten willen en zorg ervoor dat ze tevreden zijn én blijven. Kijk hierbij vooral naar uzelf en check bij uw concurrenten wat zij uw klanten zouden kunnen bieden wat u (nog) niet heeft of doet en speel daar eventueel op in.

  Hoe u te onderscheiden van uw concurrenten

  U bent het hopelijk met ons eens als wij zeggen dat het zaak is om u zoveel mogelijk te onderscheiden van uw concurrenten en dat de uitkomst van een concurrentieonderzoek dan ook precies dient uit te wijzen hoe u dat het best kunt doen. Het zal u dan ook niet verbazen dat wij bij de uitvoering van het onderzoek behoorlijk wat vragen zullen stellen die er op gericht zijn om via de concurrentie uw onderscheidend vermogen te kunnen achterhalen en vaststellen.

  Concurrentieonderzoek: ook voor u?

  Ja, vanzelfsprekend ook voor u. Wij verrichten onderzoek voor MKB-bedrijven die actief zijn op de industriële markt, ook wel de ‘business to business’ of B2B-markt genoemd. NOSEM + Partners richt zich daarbij speciaal op ‘bedrijven die een bijdrage (willen) leveren aan de ontwikkeling van een sociale, groene en duurzame economie’.

  De praktijk

  De praktijk wijst uit dat bedrijven best bereid zijn tijd én geld te investeren in maatschappelijke doelen en initiatieven. Ze besluiten bijvoorbeeld om een bedrijfsonderdeel of afdeling in te richten waar productiewerk wordt verricht met behulp van medewerkers met een arbeidsbeperking. Of ze besluiten om naast hun reguliere (commerciële) bedrijf een samenwerkingsverband op te starten met een SW-bedrijf. Kortom, steeds meer bedrijven besteden aandacht aan hun omgeving en aan het maatschappelijke effect van hun activiteiten. En dat is logisch: bedrijven kunnen zich hiermee van hun concurrenten onderscheiden. En dat geldt dus ook voor uw bedrijf! De maatschappelijke component toevoegen aan de bedrijfsvoering is een ‘extra’, die ook zodanig door uw klanten en doelgroepen als positief en belangrijk ervaren wordt.

  Stel: u besluit om nog wat meer aandacht te besteden aan maatschappelijk betrokken ondernemen. En u wilt dus op de markt als zodanig, als ‘sociaal bedrijf’, zichtbaar zijn voor uw klanten. U wilt dus eigenlijk naast uw producten tevens uw sociaalmaatschappelijke motieven uitdragen en vermarkten. Welke voorsprong kunt u daarmee behalen, welk voordeel ten opzichte van uw concurrenten zou dit opleveren? En zo zouden we nog wel even kunnen doorgaan. De essentie is echter duidelijk: door uw concurrenten te onderzoeken en te monitoren bent u op de hoogte van hun reilen en zeilen. U bent dan beter in staat tijdig in te spelen op veranderingen in marktontwikkelingen, waardoor u uw concurrent telkens weer een stapje voor blijft. En door dat maatschappelijk betrokken ondernemen krijgt u als vanzelf een ander en beter beeld van wat er ‘leeft’ in uw markt. En zo kunt u op uw beurt op een onderscheidende wijze inspelen op wat uw klanten willen.

  Een sociaal bedrijf?

  Sociaal ondernemen, bijvoorbeeld door werk te creëren voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, is in Nederland nog relatief onontgonnen terrein. Er bestaat ook weinig overheidsbeleid om sociaal ondernemerschap te stimuleren of te faciliteren. Toch hebben we met elkaar wel een probleem. In reguliere bedrijven zijn te weinig banen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De wachtlijsten voor een plaats in een SW-bedrijf zijn lang en de arbeidsparticipatie van mensen met een beperking daalt. De middelen om daar (van overheidswege) iets aan te doen zijn er niet en veel beleid blijft ‘hangen’ door onduidelijke wet- en regelgeving. Gezien deze issues is het interessant om eens te kijken naar uw eigen bedrijf. En welke initiatieven zijn er in uw regio? En, we noemen het hier nog maar eens, wat doet uw concurrent? En wat kunt u van ze leren, zodanig dat u zich van hen kunt onderscheiden?

  Ons wordt regelmatig gevraagd wat nou precies ‘sociale’ ondernemingen zijn en waaraan je deze kunt ‘herkennen’. U heeft misschien elders op de website ook al gelezen over wat sociale bedrijven zijn en welke functie ze vervullen in onze maatschappij. Uit de literatuur komt onder meer naar voren dat sociale bedrijven werken vanuit de ambitie om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Op een daadkrachtige en vaak heel innovatieve wijze pakken zij sociaalmaatschappelijke problemen aan. Het creëren van sociaalmaatschappelijke meerwaarde is de belangrijkste maatstaf van -en ook drijfveer voor- succesvol sociaal ondernemen. Sociaal ondernemen heeft betrekking op dat wat een bedrijf teruggeeft aan de samenleving, buiten de bedrijfsprocessen om.

  Waarden en voorwaarden

  Om nu te kunnen bepalen en uitmaken of uw bedrijf of initiatief zich tot de categorie ‘sociale onderneming’ kan rekenen, heeft NOSEM + Partners een aantal waarden en voorwaarden geformuleerd. Deze waarden zijn naar onze mening van belang, waarbij direct dient te worden opgemerkt dat ze in veel gevallen niet (direct) voor 100% uitvoerbaar of haalbaar zullen zijn.

  Dat geeft niet: Bij NOSEM + Partners zijn we niet alleen idealist maar ook realist. Doelstelling is om met behulp van een gefaseerd stappenplan uw bedrijf zo hoog mogelijk op de prestatieladder te laten klimmen.

  Een bedrijf dat deelneemt aan het ESO©-programma van NOSEM + Partners dient vooral geëngageerd te zijn en er naar te streven om zover mogelijk te gaan in de realisatie van gestelde sociale en/of maatschappelijke doelen.

  De basiswaarden:
  – Creëren en behouden van werkgelegenheid;
  – De arbeidsmarktpositie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt verbeteren: vrouwen, allochtonen, arbeidsbeperkten, langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden en anderen;
  – Kansen geven aan mensen die door werk willen integreren en/of emanciperen;
  – Milieuvriendelijke productieprocessen en producten; integrale kwaliteit- en milieuzorg (KAM);
  – Zoveel mogelijk hergebruik van goederen en grondstoffen;
  – Duurzame ontwikkeling;
  – Streven naar en bewerkstelligen van meer eerlijke economische en sociale verhoudingen in de maatschappij;
  – Ontwikkelen van diensten of producten (‘local for  local’ ) die een wijk, een sociale categorie of een doelgroep ten goede komen;
  – In dialoog treden, het gesprek aangaan met de lokale gemeenschap,  gemeentelijke instanties (en ngo’s) actief op het terrein van werkgelegenheid, sociale zaken, integratie etc. via netwerkvorming en samenwerking;
  – Streven naar een democratische besluitvorming; alle betrokkenen kansen geven op inspraak in het beleid en beheer, en daartoe financiële en beleidsinformatie verspreiden en overlegstructuren opzetten die de verschillen in kennis en zeggenschap verkleinen;
  – Maximale transparantie nastreven, onder meer inzake algemeen beleid, financiën en relaties;
  – Aandacht voor de kwaliteit van de externe relaties met leveranciers, klanten en subcontractors;
  – Aandacht voor de interne relaties en persoonlijke stijl: non-discriminatie, verbeteren van de kwaliteit van de werkzaamheden, kansen voor persoonlijke ontwikkeling, vorming en groei, beperken van de verschillen inzake arbeidsvoorwaarden en lonen, welvaart, kennis en zeggenschap;

  Economische voorwaarden:
  – Er moeten goederen en/of diensten voortgebracht worden;
  – Dat moet ondernemingsgewijs gebeuren;
  – Het moet gaan om een zelfstandige economische entiteit / rechtspersoon die:
  I. continuïteit nastreeft
  II. de beschikbare middelen en mensen zo efficiënt mogelijk inzet
  III. zelf verantwoordelijk is voor de economische gevolgen van haar handelen
  IV. goederen of diensten aanbiedt in een omgeving waar klanten vrijwillig kunnen kiezen voor  de producent of    dienstverlener
  V. het behalen van winst of bereiken van financiële meerwaarde niet verheft tot doel op zich, maar als een middel blijft zien om bovenal de maatschappelijke doelstellingen van de onderneming te realiseren en
  VI. de uitkering van winsten / dividend in die optiek beperkt.

  Sociale bedrijven willen het ondernemerschap radicaal anders aanpakken, door duurzaam, interdisciplinair en coöperatief te ondernemen. Door middel van interdisciplinaire samenwerkingen via netwerkorganisaties, wordt gestreefd naar een duurzaam rendement: rendement dat daarom veel verder gaat dan financiële winst alleen: de sociale economie zorgt ook voor maatschappelijke winst!

  Een doel van NOSEM + Partners is sociaal ondernemerschap aan te moedigen en bedrijven te ondersteunen in de opzet van het ‘worden’ van een sociale(re) onderneming.

  Dan willen wij u nu graag een aantal vragen stellen:

  1. Bent u of ziet u zichzelf als een sociaal bedrijf?
  2. Wilt u zich daarmee onderscheiden?
  3. Hoe kunt u dat het best doen?
  4. Hoe sociaal zijn uw concurrenten eigenlijk….?
  5. Hoe scoren uw belangrijkste concurrenten op ‘sociaal ondernemen’?
  6. Welke positie neemt uw organisatie in tussen de concurrerende aanbieders?
  7. Wat zou u heel graag van uw concurrenten willen weten?

  Opzet NOSEM + Partners Concurrentieonderzoek

  Voor de uitvoering van een gedegen concurrentieanalyse heeft NOSEM +Partners het Competitive Ana­lysis Pro­ject (CAP) ontwikkeld. Dit onderzoek stelt u niet alleen in staat een beeld te vormen van uw huidige concurrenten, doch ook van potentiële concurrenten en nieuwe toetreders.­

  Het CAP bestaat net als onze andere onderzoeken uit vier onderdelen:

  1. Opdrachtformulering
  2. Werkplan
  3. Rapportage
  4. Evaluatie en presentatie

  Opdrachtformulering


  Doelstelling onderzoek
  Het doel van het uit te voeren concurrentieanalyse is een beter inzicht te krijgen waar de concurrentie nu (heden) mee bezig is en welke doelstellin­gen (toekomst) zij heeft, teneinde voor uw bedrijf een eenduidige (con­cur­ren­tie)stra­te­gie te kunnen ontwikkelen.

  We verzamelen gegevens die betrekking hebben op welke (Europese) mark­ten de concur­renten actief zijn, distri­bu­tie­ka­na­len, producten (afmetingen) en prijzen. Het spreekt voor zich dat wij in samenspraak met u dienen te komen tot een concrete om­schrijving en afbakening van de doelstelling.  Dit is ook van belang voor het samenstellen van de (online) vragenlijst.

  Te onderzoeken concurrenten
  Vaststellen van aantallen.

  Bepalen van de te meten aandachtspunten
  Het CAP omvat onderzoek naar de door de opdrachtgever opgegeven concurrenten én naar potentiële concurrenten en evt. nieuwe toetreders. NOSEM zal de twee meest genoemde concurrenten, die uit het onder­zoek naar voren komen en die niet door u genoemd zijn, bij het onder­zoek betrek­ken.

  Aspecten die bij het CAP aan de orde komen zijn:

  I.                  Diagnose van de doelstellingen van de concurrentie
  Indien men kennis heeft van de doelstellingen van de concurrentie is men in staat een inschatting te maken in hoeverre de concurrenten tevreden zijn over hun huidige positie en de financiële resultaten. Op basis van deze informatie kan uw concurrent besluiten de strategie aan te passen.

  II.               Vaststellen van de veronderstellingen van elke concurrent afzonderlijk

  a.        Veronderstellingen van de concurrent over zichzelf.
  Elk bedrijf gaat uit van een serie veronderstellingen die betrekking hebben op de eigen situatie. Deze veronderstellingen zullen het gedrag van een bedrijf en de manier waarop het zal reageren op bepaal­de gebeur­te­nissen in de toekomst bepalen.

  b.        Veronderstellingen van de concurrent over de bedrijfstak en de andere bedrij­ven daarin.
  Elk bedrijf heeft bepaalde veronderstellingen van haar bedrijfstak en de con­cur­rentie. Wan­neer deze veronderstellingen onjuist zijn dan heeft dit onmiddellijk in­vloed op haar marktpo­sitie waardoor u zelf wellicht terrein kan winnen op deze concurrent.

  III.                  Verleden als indicatie voor doelstellingen en uitgangspunten
  Het verleden van uw concurrent in een bepaalde bedrijfstak is vaak een zeer goede aanwij­zing om de doel­stel­lin­gen en uit­gangs­pun­ten van deze concur­rent in te schatten.

  IV.                  Omschrijving van de huidige strategie van de concurrentie
  De omschrijving van de huidige strategie is zeer vaak een ingrediënt voor de toe­komst. Een radicale verandering van activiteiten is in de regel niet aan de orde.

  V.                  Beoordeling van de sterke en zwakke punten van de concur­rentie
  Natuurlijk is het van belang te weten waar de sterke en zwakke punten van de concurrenten liggen omdat hier in de toekomst ideaal op ingespeeld kan worden.

  Een overzicht van onderstaande aspecten zal in het onderzoeksrapport opgenomen worden:
  – organisatie;
  – producten;
  – dealer/distributie;
  – marketing en verkoop;
  – productie;
  – technologie;
  – financiële positie;
  – toekomstverwachting/marktontwikkeling vanuit perceptie concurrenten;

  Methode van gegevensverzameling
  – Telefonische interviews met de ge­noemde concurrenten op basis van vragen­lijst;
  – Verzamelen van desk gegevens;
  – Verzamelen van field gegevens;
  – Verzamelen van openbare gegevens;
  – Verzamelen van deterministische en stochastische gegevens;
  – Verwerking en analyse van de benodigde gegevens wordt in-huis NOSEM uitgevoerd.

  Tijdsplanning
  Gezien de uitgebreide onderzoeksop­zet zal het onderzoek gepland worden over een periode van gemiddeld acht tot tien weken. Voor een gedetailleerde planning wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld.

  Projectmedewerkers
  Het aantal in te zetten medewerkers, in- en extern.

  2. Werkplan


  Samenstellen vragenlijst
  Vertalen van de aandachtspunten naar concrete vraagstelling.

  Gegevensverzameling
  Methode zoals opgegeven in de opdrachtformulering.

  Gegevensverwerking

  Analyse onderzoeksgegevens

  Aanbevelingen
  Vertalen van de bevindingen/conclusies naar beleidsadviezen, die zullen leiden tot het formuleren van een strategie.

  3. Rapportage

  De onderzoekresultaten alsmede de onderbouwing ervan, worden in rapportvorm gepresenteerd.

  4. Presentatie en evaluatie

  Naast een presentatie in rapportvorm is een mondelinge presentatie mogelijk. Tijdens deze presentatie worden de resultaten toegelicht en geëvalueerd en bestaat de mogelijkheid vragen te stellen naar aanleiding van het uitgevoerde concurrentieanalyse.

  Vervolgonderzoek

  Daar het raadzaam is periodiek (jaarlijks) een vergelijkend onderzoek naar de belangrijkste concurrenten te doen, biedt NOSEM + Partners u de mogelijkheid onderzoek uit te voeren op contractbasis. 

  Meer weten over uw concurrenten? Of over sociaal ondernemerschap en hoe u zich daarmee (van uw concurrenten) kunt onderscheiden?

   

  Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op:contact NOSEM

Bent u niet zo’n lezer? En wilt u toch ontdekken wat NOSEM + Partners allemaal voor u kan betekenen? Dat kan! Pak dan nu uw Smartphone en bel ons even om een kennismakingsgesprek in te plannen! Een mailtje sturen mag natuurlijk ook.

contact NOSEM