Onze werkzaamheden richten zich vooral op het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en bedrijven die actief zijn in de Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijven). Met name het vinden van nieuwe klanten, in combinatie met het creëren van werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie en het bieden van leerwerkplekken zijn speerpunten. Doelstelling is het realiseren van door- en uitstroom van medewerkers naar het reguliere bedrijfsleven in het kader van generiek werkgelegenheidsbeleid en ‘inclusief werkgeverschap’, en het tegelijkertijd vergroten van marktaandeel voor MKB-bedrijven die sociaal willen ondernemen. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het vergroten van de synergie tussen SW-bedrijven en middelgrote productiebedrijven, actief in bijvoorbeeld de elektro-, assemblage- en metaalindustrie.

NOSEM + Partners bevordert en stimuleert een krachtige organisatie van de sociale economie in Nederland en draagt zodoende bij aan het vergroten van de zichtbaar- en herkenbaarheid van sociale ondernemingen en -initiatieven. We proberen hierbij steeds zoveel mogelijk bedrijven te betrekken en bewust te maken van het belang van sociaal ondernemerschap voor onze maatschappij. We staan voor het vermenselijken van samenwerkingsverbanden, waarin de eigenheid van mensen ingezet wordt als sleutel voor economisch succes, innovatie en duurzame ontwikkeling, met een focus op realiseerbaarheid.

NOSEM + Partners profileert zich als netwerkorganisatie, deelt graag kennis en bundelt krachten met andere partijen, die naast hun economische doelstelling ook een sociaalmaatschappelijke doelstelling willen formuleren als onderdeel van het bedrijfsproces, om zodoende bij te dragen aan succesvol sociaal ondernemerschap in een snel veranderende en complexe maatschappij.