Wie?

NOSEM is een afkorting die staat voor Nederlandse Organisatie voor Sociale Economie en Maatschappij.
NOSEM + Partners wil bedrijven, organisaties en instellingen enthousiasmeren, inspireren en met elkaar verbinden, om bij te dragen aan de sociale economie. Het daarvoor te gebruiken bindmiddel, het cement tussen de stenen, noemen wij ‘sociaal ondernemerschap’. Het mooie van sociaal ondernemerschap is dat je continu bezig bent met het creëren van een win-winsituatie, een bewuste vorm van ondernemen en samenwerking die enerzijds recht doet aan de economische belangen van het bedrijf en anderzijds opkomt voor de belangen van een bijzondere groep mensen in onze maatschappij, namelijk dat deel van de ‘work force’ met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. NOSEM + Partners wil een scharnierfunctie bekleden binnen de drieledige klantrelatie tussen MKB-bedrijven (de externe markt), SW-bedrijven en gemeentelijke organisaties en -instellingen.

NOSEM + Partners: “maatschappelijk relevant, commercieel interessant”

NOSEM + Partners ziet het als een uitdaging om mens- en arbeidsontwikkeling te combineren met commercie. Wij vinden het, net als u waarschijnlijk, heel mooi om te zien als mensen trots zijn op hun werk. Het willen inzetten van doelgroepen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie komt voort uit een humanistische levensbeschouwing van Erik Snoodijk, de oprichter en eigenaar van ons bedrijf. Bij hem leeft sterk het idee dat bedrijven niet alleen behoefte hebben aan hoofden en handen, doch ook aan hart en gevoel. Door sociaal ondernemerschap te tonen laat uw bedrijf zien het hart op de goede plaats te hebben… en dat is goed voor de gezondheid én de reputatie van uw bedrijf en natuurlijk ook voor onze maatschappij! Want ondernemen is per definitie een maatschappelijke activiteit, ongeacht wat we doen of maken. We werken en leven in die maatschappij, maken er gebruik van. En daarom vindt NOSEM + Partners dat we de maatschappij ook wat dienen terug te geven middels sociaal en duurzaam ondernemen.

 • Over de oprichter en eigenaar van NOSEM + Partners


  De directeur van NOSEM + Partners is Erik Snoodijk, die vooral vanuit zingeving en een humanistische levensbeschouwing wil ondernemen. Belangrijk hierbij is om een manier van ondernemen te ontwikkelen, die recht doet aan zowel de bedrijfseconomische doelstellingen, het maken van winst en het streven naar continuïteit, als aan het realiseren van een maatschappelijke meerwaarde, waarbij de mens, duurzaamheid en het milieu centraal staan.
  Men noemt Erik een ‘selfmade sociaal ondernemer’, inmiddels 25 jaar gerijpt in het bedrijfsleven. Een typische ‘Out-of-the-Box’ denker, zit vaak met zijn hoofd in de ‘cloud’, maar staat met zijn voeten in de klei. Niet alleen commercieel economisch, maar ook cultuurwetenschappelijk getraind en opgeleid. Hij is politiek geëngageerd en maatschappelijk betrokken. Zeg maar gerust een ondernemer van het fanatiekere soort. Enorm gedreven en uitgesproken, en zowel beschouwend als doortastend van aard. Mensen, kunst en cultuur spelen een grote rol in zijn leven. En net als muziek en sport vindt hij humor en relativeren ook erg belangrijk.

 • Over sociale economie

  De sociale economie vormt een steeds belangrijker onderdeel binnen de reguliere economie. Bedrijven die actief zijn in de sociale economie werken vanuit de ambitie om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Op een daadkrachtige en vaak heel innovatieve wijze pakken zij onze problemen aan. Het maken van winst is voor hen niet het primaire doel maar een middel om maatschappelijke vooruitgang te boeken. Het creëren van sociaalmaatschappelijke meerwaarde is de belangrijkste maatstaf van -en ook drijfveer voor- succesvol sociaal ondernemen.
  Sociale economie en sociaal ondernemerschap is ‘hot’, doch gemeenten hebben relatief gezien nauwelijks een visie en beleid ontwikkeld en nog weinig ervaring opgedaan met publiek-private samenwerking op dit terrein. NOSEM + Partners probeert hier, in de meeste gevallen lokaal en in samenwerking met gemeenten en andere belanghebbenden, handen en voeten aan te geven en te helpen bij het verwezenlijken van publieke doelen op verschillende beleidsterreinen.
  Het meest voor de hand liggen de doelen op het terrein van werkgelegenheid en sociale zaken, maar ook cultuur, welzijn en zorg zijn gebaat bij een goed functionerende sociale economie.
  Samenwerken met bedrijven die actief zijn in de sociale economie levert onze maatschappij veel op. Niet alleen meer werkgelegenheid voor mensen die vanwege hun kwetsbare arbeidsmarktpositie vaak (en vaak al heel lang) aan de kant staan, maar ook innovatieve bedrijvigheid met een positieve uitstraling op de gemeente en regio.

  De sociale economie wil ook het ondernemerschap zélf radicaal anders aanpakken, door duurzaam, interdisciplinair en coöperatief te ondernemen. Door middel van interdisciplinaire samenwerkingen via netwerkorganisaties, wordt gestreefd naar een duurzaam rendement: rendement dat daarom veel verder gaat dan financiële winst alleen: de sociale economie draagt ook bij aan maatschappelijke winst. 

 • Over sociaal ondernemerschap

  “Sociaal ondernemerschap is een vernieuwende manier om op krachtige en innovatieve wijze maatschappelijke problemen aan te pakken via een financieel duurzaam bedrijfsmodel” (Bron: Vaassen, 2008).

  Sociaal ondernemers.

  Sociaal ondernemers werken vanuit de ambitie om maatschappelijke verandering teweeg te brengen. Op een daadkrachtige en vaak heel innovatieve wijze pakken zij onze problemen aan. Het maken van winst is voor hen niet het primaire doel maar een middel om maatschappelijke vooruitgang te boeken. Het creëren van sociaalmaatschappelijke meerwaarde is de belangrijkste maatstaf van -en ook drijfveer voor- succesvol sociaal ondernemen.
  Voorbeelden van maatschappelijke problemen die door sociale ondernemingen worden aangepakt zijn bijvoorbeeld (langdurige) werkloosheid, de emancipatie van allochtone vrouwen, resocialisatie, integratieproblemen van nieuwkomers, de leegloop van het platteland, het milieu, armoede, gezondheidsvraagstukken en verlies van cultuur.

  De kern (het hart!) van sociaal ondernemerschap betreft te allen tijde ‘de missie’, bij NOSEM + Partners in het kader van arbeidsparticipatie ook wel omschreven als “het via een bedrijf op generieke wijze deelnemen aan het arbeidsproces door personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt”. Er zijn verschillende manieren om die missie te realiseren en het is aan u, de ondernemer zélf, om daar evt. in samenwerking met NOSEM + Partners, een (maatschappelijk) verantwoorde keuze in te maken.

  Op basis van onderzoek, uitgevoerd door TNO, gaat NOSEM + Partners, in een ietwat aangepaste vorm, uit van de onderstaande algemene basisdefinitie van sociale ondernemingen (die opereren in de context van arbeidsparticipatie):

  “Een sociale onderneming, die opereert in de context van arbeidsparticipatie van personen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, is een private organisatie met een economische én een sociale doelstelling. De sociale doelstelling gaat over de expliciete missie van de onderneming om werk of tijdelijke leerwerkplekken te bieden aan personen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De economische doelstelling betreft het op een commerciële basis (met winstoogmerk) leveren van goederen en/of diensten aan de markten waarop zij actief (wil) zijn.”

  Kenmerken van sociaal ondernemerschap:

  – sociaal ondernemerschap start vanaf de basis, veelal op de plek waar het ‘probleem’ wordt ervaren;
  – de doelen van sociaal ondernemerschap zijn gesteld in maatschappelijke termen, zoals sociale verandering, sociale impact (“wat wij doen, dat doet ertoe”) en een rechtvaardige verdeling van schaarste;
  – sociaal ondernemerschap wordt vaak gekenmerkt door de vernieuwende, interdisciplinaire (netwerkorganisatie) en coöperatieve benadering;
  – sociaal ondernemers hebben vergaand inzicht in de samenleving en een uitzonderlijke visie op de mogelijkheden om daaraan een positieve bijdrage te leveren;
  – sociaal ondernemers zijn visionairs die door ontwikkeling en innovatie, noodzakelijke verandering in onze maatschappij realiseren. Zoals alle ondernemers zijn ze trouw aan hun visie en doelstellingen, volhardend en zowel creatief als pragmatisch in de uitvoer;
  – In vergelijking met reguliere ondernemers is de sociaal ondernemer meer idealistisch ingesteld, en vanuit die gedachte eerder bereid zijn ‘uitvindingen’ en ideeën met anderen te delen en te vermarkten: “want dat levert ‘ketenstimulering’ en schaalvergroting op. En dat maakt grote sprongen voorwaarts mogelijk.”